Zásady ochrany osobných  údajov a informácie

k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb na webovej stránke https://creaddigital.com

(ďalej ako „Zásady ochrany osobných údajov“)

 1. Identifikácia Prevádzkovateľa a všeobecné informácie 

Prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov je obchodná spoločnosť Cread Digital, s.r.o., so sídlom Royova 1656/8, 921 01 Piešťany, IČO: 51 441 993, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 41707/T (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na webovej stránke https://creaddigital.com (ďalej ako „creaddigital.com“) ako aj na profiloch Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach Facebook, LinkedIn, Instagram (ďalej ako „sociálne siete“). Tieto Zásady ochrany osobných údajov upravujú podmienky spracúvania osobných údajov prostredníctvom webovej stránky creaddigital.com a prostredníctvom profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach. 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“), prípadne s inými predpismi o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „dotknutá osoba“) alebo od inej osoby, ktorá nám poskytne Vaše osobné údaje. Môže tak nastať situácia, kedy Prevádzkovateľ získa osobné údaje aj od inej osoby, ako priamo od Vás, preto tento dokument poskytuje informácie všetkým dotknutým osobám ako v zmysle čl. 13 Nariadenia, tak aj v zmysle čl. 14 Nariadenia. 

Všetky osobné údaje, ktoré o Vás Prevádzkovateľ ako o dotknutej osobe spracováva, sú spracovávané iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia, k čomu Prevádzkovateľ prijal Internú smernicu o spracovávaní osobných údajov, vrátane primeraných bezpečnostných opatrení na personálnej, technickej a organizačnej úrovni. 

Ochrana Vašich osobných údajov je jednou z našich priorít, preto Vás transparentne informujeme o spracovávaní osobných údajov v tomto dokumente, ako aj o Vašich právach, ktoré si môžete ako dotknutá osoba voči Prevádzkovateľovi uplatniť. Zároveň, v tomto Zásadách ochrany osobných údajov nájdete informácie o konkrétnych účeloch spracovávania osobných údajov, o tom, ktoré Vaše osobné údaje alebo aké typy osobných údajov spracovávame, na akom právnom základe, komu Vaše osobné údaje poskytujeme a pod.  

 1. Ako získate informácie o spracúvaní osobných údajov?

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich spracúvania a ochrany  osobných údajov na adrese Cread Digital, s.r.o., so sídlom Royova 1656/8, 921 01 Piešťany alebo e-mailom na e-mailovú adresu ou@creaddigital.com.  

 1. Informácie k spracovateľským operáciám

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje výlučne v súlade so zásadou zákonnosti. V tomto bode nájdete informácie o právnych základoch spracúvania, druhoch spracúvaných osobných údajov, dobe ich uchovávania a účeloch spracúvania osobných údajov, teda informácie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom webovej stránky creaddigital.com. 

Právne základy spracúvania alebo kedy sme oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje? 

Oprávnený záujem – Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe oprávneného záujmu, výlučne v prípadoch, ak je spracovávanie nevyhnutné na sledovanie našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretej strany, ak nad týmito záujmami neprevažujú Vaše záujmy alebo Vaše základné práva a slobody. Oprávnený záujem aplikujeme napr. určitých činnostiach spojených s našou prezentáciou na webovej stránke a so zabezpečením našich služieb (napr. pri odpovedaní na Vaše správy z kontaktných formulárov).   

Súhlas – v určitých prípadoch môžeme spracúvať Vaše osobné údaje aj na základe súhlasu, ktorý si od Vás vyžiadame. K spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe súhlasu prichádza napr. pri organizovaní súťaží.  

Osobné údaje spracúvame vždy len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, teda spracovávanie je vždy vykonávané v súlade so zásadou zákonnosti.

Kategórie spracúvaných osobných údajov alebo aké osobné údaje spracúvame?

Prevádzkovateľ spracováva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné k spracovateľskej operácii (účelu spracúvania), vždy v súlade so zásadou minimalizácie.  To znamená, že nevyžadujeme od Vás osobné údaje, ktoré nie sú pre konkrétny účel spracovávania potrebné, pričom spracúvame osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov. 

Pri spracovávaní osobných údajov, kde je právnym základom súhlas alebo oprávnený záujem stanovujeme kategórie spracovávaných osobných údajov osobitne pre každý účel spracovávania.

Doba uchovávania osobných údajov alebo ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v závislosti od účelu spracovávania osobných údajov. Pri dobe uchovávania zohľadňuje Prevádzkovateľ zásadu minimalizácie uchovávania osobných údajov, t. j. spracováva osobné údaje výlučne počas doby, počas ktorej je uchovávanie osobných údajov nevyhnutné a po uplynutí tejto doby Vaše osobné údaje vymaže.

Účely spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom vždy za konkrétnym účelom. Účely spracúvania osobných údajov: 

Účel spracúvaniaPrávny základOsobné údaje alebo kategórie osobných údajovKategórie Dotknutých osôbDoba uchovávania
Prezentácia Prevádzkovateľa na webovej stránke oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je záujem na jeho prezentácií prostredníctvom prehľadnej a funkčnej webovej stránky zabezpečenej pomocou využívania funkčných a analytických cookiesbežné osobné údajenávštevníci webovej stránky Prevádzkovateľa5 rokov od nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú
Prezentácia Prevádzkovateľa, jeho podnikateľskej činnosti a poskytovaných služiebsúhlas dotknutej osoby s využívaním a ukladaním marketingových a retargetigových cookies do jej zariadenia za účelom propagácie a prezentácie prevádzkovateľa prostredníctvom cielenej reklamyBežné osobné údajenávštevníci webovej stránky Prevádzkovateľa, ktorí udelili súhlas so spracovaním osobných údajov5 rokov od nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú
Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí z kontaktných formulárov na webovej stránke prevádzkovateľa a na sociálnych sieťachoprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorým  je odpovedanie na správy z kontaktného formulára na webovej stránke a na sociálnych sieťach a vybavovanie dotazov a žiadostí z týchto správmeno, priezvisko, email, iné osobné údaje uvedené v správefyzické osoby, ktoré poslali správu alebo zadali dotaz1 rok odo dňa doručenia správy/dotazu alebo do jej vybavenia (splnenia účelu), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr)
Vedenie profilu prevádzkovateľa na sociálnych sieťachoprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorým  je propagácia Prevádzkovateľa, jeho podnikateľskej činnosti a poskytovaných služiebBežné osobné údajefyzické osoby, ktoré umiestnili svoj komentár alebo iným spôsobom poskytli svoje osobné údaje Prevádzkovateľovi prostredníctvom jeho profilu na sociálnej sieti2 roky nasledujúce po roku, ktorého sa týkajú
Organizovanie súťažísúhlas dotknutej osoby so spracovaním a zverejnením osobných údajov pri organizovaní sútažíbežné osobné údajefyzické osoby, ktoré sa zapojili do súťaže a udelili súhlas so spracúvaním a zverejnením ich osobných údajov2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, aká skutočnosť nastane skôr

Ďalšie účely spracúvania osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb Prevádzkovateľom mimo creaddigital.com má Prevádzkovateľ zdokumentované v Zázname o spracovateľských činnostiach. Informácie o spracúvaní týchto osobných údajov nájdete vo Všeobecných zásadách ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa.

 1. Práva Dotknutých osôb

Ochrana Vašich osobných údajov ako Dotknutých osôb sa spravuje ustanoveniami Nariadenia, pričom ako dotknutá osoba môžete prostredníctvom žiadosti realizovať u Prevádzkovateľa Vaše práva, ktorými sú: 

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ak nie je z Vašej strany požadované inak.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. V prípade, že osobné údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, tieto osobné údaje upravíme, aktualizujeme alebo doplníme na základe Vášho podnetu.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Uplatnenie Vášho práva na výmaz (práva na zabudnutie) posudzujeme na základe individuálnych okolností každého konkrétneho prípadu spracovávania. 

Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžu existovať  určité okolnosti alebo prípady vyplývajúce pre nás z platných právnych predpisov, kedy nebude možné Vaše osobné údaje vymazať. V takom prípade nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

Právo na obmedzenie spracovania

Taktiež máte právo nás požiadať, aby sme ďalej nespracovávali Vaše osobné údaje. V prípade, keď si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, že spracovávanie je protizákonné a žiadate o obmedzenie spracovávania, že nepotrebujeme Vaše osobné údaje, ale potrebujete ich Vy ako Dotknutá osoba pri uplatňovaní právnych nárokov alebo v prípade, keď si myslíte, že nemáme ako Prevádzkovateľ oprávnený dôvod Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, nebudeme na základe Vašej žiadosti Vaše osobné údaje ďalej spracovávať. 

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému subjektu, podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré spracovávame na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili . 

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracovávaniu Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu alebo pri spracovávaní, pri ktorom prichádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracovávaniu osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracovávanie.

Právo odvolať súhlas

Ak Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším spracovávaním Vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať kedykoľvek písomne, e-mailom alebo ústne (osobne). 


Práva súvisiace s profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním

V prípade, ak by sme spracovávali osobné údaje profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním, máte právo odmietnuť automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo iný, podobný významný dôsledok. 

Právo podať sťažnosť alebo podnet

V prípade, ak si myslíte, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov porušujeme Predpisy o ochrane osobných údajov alebo že sme Vašu žiadosť nevybavili v súlade s týmito predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 1. Uplatnenie práv Dotknutých osôb

Vaše práva, uvedené v predchádzajúcom bode  tohto dokumentu môžete uplatniť:

 • písomne, zaslaním žiadosti na adresu Cread Digital, s.r.o., so sídlom Royova 1656/8, 921 01 Piešťany,
 • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy ou@creaddigital.com

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv poskytujeme bezplatne. Za určitých okolností, v prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv sme oprávnení účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. 

Odpoveď Vám poskytneme do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch sme oprávnení predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí Dotknutých osôb, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme vždy informovať. 

 1. Profilovanie

Prevádzkovateľ využíva za účelom skvalitňovania marketingových kampaní automatizované profilovanie, ktorým segmentuje ponuky, ktoré Vás môžu osloviť alebo Vás môžu zaujímať. Na tieto účely využíva Prevádzkovateľ službu GoogleAdwords či službu Etarget, ktoré na základe Vášho súhlasu ukladajú do Vášho zariadenia súbory cookies. 

 1. Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií

V niektorých prípadoch prichádza k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín, do USA, spoločnostiam Facebook, Inc. a LinkedIn, Inc, napr. pri správe nášho profilu alebo organizovaní súťaží na sociálnych sieťach.

Prenos vykonávame v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov a plníme všetky povinnosti spojené s prenosom. 

 1. Príjemcovia

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnúť príjemcom – orgánom štátnej správy, súdom, orgánom činným v trestnom konaní a pod., ktoré sú v určitých prípadoch oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje. 

V niektorých prípadoch poskytujeme Vaše osobné údaje aj iným subjektom, najmä tretím stranám a sprostredkovateľom, medzi ktorých patrí napr. spoločnosť poskytujúca marketingové a hostingové služby.  So všetkými sprostredkovateľmi máme uzatvorené zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov a vedieme transparentný zoznam všetkých našich sprostredkovateľov. 

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame výlučne sprostredkovateľov, ktorí prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých sú splnené požiadavky Predpisov o ochrane osobných údajov k bezpečnému spracúvaniu Vašich osobných údajov. 

 1. Platnosť 

Tieto zásady ochrany osobných údajov a informácie o spracúvaní osobných údajov sú platné a účinné od 25.5. 2018.  V prípade zmeny týchto zásad Vás Prevádzkovateľ o zmenách vopred oboznámi, a to minimálne 14 dní vopred. 

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov a informačná povinnosť k spracúvaniu osobných údajov

(ďalej ako „Zásady ochrany osobných údajov“)

 1. Prevádzkovateľ a všeobecné informácie k zásadám ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov je spoločnosť je obchodná spoločnosť Cread Digital, s.r.o., so sídlom Royova 1656/8, 921 01 Piešťany, IČO: 51 441 993, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 41707/T (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“).

Spracúvanie osobných údajov uskutočňujeme v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), ktoré poznáte aj ako GDPR, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“), ako aj inými platnými právnymi predpismi, ktoré sa týkajú osobných údajov.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „dotknutá osoba“) alebo od inej osoby, ktorá nám poskytne Vaše osobné údaje. Môže tak nastať situácia, kedy Prevádzkovateľ získa osobné údaje aj od inej osoby, ako priamo od Vás, preto tento dokument poskytuje informácie všetkým dotknutým osobám ako v zmysle čl. 13 Nariadenia, tak aj v zmysle čl. 14 Nariadenia. 

Všetky osobné údaje, ktoré o vás ako o Dotknutej osobe spracovávame, sú spracovávané iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia, k čomu sme prijali internú smernicu o spracovávaní osobných údajov, vrátane primeraných bezpečnostných opatrení na personálnej, organizačnej a technickej úrovni. 

Síce to môže znieť „otrepane“, ale ochrana vašich osobných údajov je našou zásadnou prioritou, preto vás transparentne informujeme o spracovávaní osobných údajov v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, ako aj o vašich právach, ktoré si môžete uplatniť voči nám. Zároveň vo zverejnenom Zázname o spracovateľských činnostiach nájdete konkrétne účely spracovávania osobných údajov, ako aj informácie o tom, aké vaše osobné údaje alebo typy osobných údajov spracovávame, na akom právnom základe, komu vaše osobné údaje poskytujeme, po akú dobu vaše osobné údaje spracovávame a pod.

 1. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa 

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich spracúvania a ochrany  osobných údajov na adrese Cread Digital, s.r.o., so sídlom Royova 1656/8, 921 01 Piešťany alebo e-mailom na e-mailovú adresu ou@creaddigital.com.  

 1. Účely a právne základy spracovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zásadami Nariadenia, a to na účely spracovávania osobných údajov uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach, ktorí tvorí prílohu týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Kedy sme oprávnení spracovávať vaše osobné údaje? 

Plnenie zmluvných povinností – v prípade, ak sme s vami v postavení Dotknutej osoby uzatvorili zmluvu, pri plnení ktorej potrebujeme vaše osobné údaje, spracovávame vaše osobné údaje, v rozsahu potrebnom k plneniu zmluvných povinností. 

Plnenie zákonných povinností – vaše osobné údaje spracovávame v niektorých prípadoch aj pri plnení našich zákonných povinností. Týmito zákonnými povinnosťami sú napr. povinnosti vyplývajúce z daňových predpisov alebo z predpisov súvisiacich s účtovníctvom a pod.

Oprávnený záujem – vaše osobné údaje spracovávame aj na základe oprávneného záujmu, výlučne v prípadoch, ak je spracovávanie nevyhnutné na sledovanie našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretej strany. Oprávnený záujem aplikujeme napríklad pri monitorovaní našich prevádzkových priestorov kamerovým systémom, pri určitých činnostiach spojených so zabezpečením služieb (odpovedanie na správy a dotazy z kontaktných formulárov). 

Súhlas  – v určitých prípadoch si od vás vyžiadame súhlas so spracúvaním osobných údajov. Táto situácia môže nastať napríklad pri niektorých činnostiach spojených s prezentáciou Prevádzkovateľa (organizovanie súťaží).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vždy len na základe niektorého z vyššie uvedených právnych základov, a teda spracúva osobné údaje v súlade so zásadou zákonnosti. 

Určenie, či ide o zákonnú alebo zmluvnú požiadavku na spracovanie osobných údajov, ako aj oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo ide o spracúvanie osobných údajov na základe udeleného súhlasu, je uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach Prevádzkovateľa, ktorý nájdete vyššie a v ktorom sú uvedené aj všetky účely spracúvania osobných údajov. 

V prípade, ak by nedošlo k poskytnutiu osobných údajov Prevádzkovateľovi, v niektorých prípadochby nebolo možné splniť povinnosti Prevádzkovateľa uložené právnymi predpismi a/alebo zákonmi alebo by nebolo možné uzavrieť medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou zmluvu a/alebo iný zmluvný vzťah. 

 1. Kategórie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovávanie osobných údajov vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ plnil zmluvné a zákonné požiadavky, prípadne aby mohol spracovávať osobné údaje, na ktorých spracovávanie Dotknutá osoba udelila súhlas alebo aby spracovával osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem vždy len takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. 

To znamená, že od vás nevyžadujeme osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné. 

Osobné údaje alebo kategórie spracovávaných osobných údajov sú špecifikované v Zázname o spracovateľských činnostiach.

Pri právnych základoch spracovávania osobných údajov, kde plní Prevádzkovateľ zmluvné povinnosti alebo zákonné povinnosti sú osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracováva, prevažne špecifikované v právnych predpisoch. Pri spracovávaní osobných údajov, kde je právnym základom súhlas alebo oprávnený záujem stanovuje kategórie spracovávaných osobných údajov Prevádzkovateľ. 

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v závislosti od účelu spracovávania osobných údajov. Pri dobe uchovávania zohľadňuje Prevádzkovateľ zásadu minimalizácie uchovávania osobných údajov, t. j. spracováva osobné údaje výlučne počas doby, počas ktorej je uchovávanie osobných údajov nevyhnutné a po uplynutí tejto doby osobné údaje vymazáva.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje počas doby, ktorá je v súlade s platnými právnymi predpismi a napĺňa požiadavku minimalizácie uchovávania osobných údajov. 

V prípade Vašej požiadavky Vám kedykoľvek poskytneme informácie o dobe uchovávania osobných údajov, pričom doby uchovávania nájdete aj v Zázname o spracovateľských činnostiach.  

 1. Práva Dotknutých osôb

Ochrana Vašich osobných údajov ako Dotknutých osôb sa spravuje ustanoveniami Nariadenia, pričom prostredníctvom žiadosti môžete u Prevádzkovateľa realizovať vaše práva, ktorými sú:

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie informácie o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame, , ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú tieto informácie poskytnuté prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ak nie je z Vašej strany požadované inak.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. V prípade, že osobné údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, na základe vášho podnetu tieto osobné údaje upravíme, aktualizujeme alebo doplníme. 

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše právo na výmaz (zabudnutie) je však potrebné posúdiť na základe individuálnych okolností.  Napríklad, môžu existovať  určité okolnosti alebo prípady, vyplývajúce pre nás z platných právnych predpisov, ktoré nám budú brániť vo vymazaní Vašich osobných údajov, čo znamená,  že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Taktiež máte právo nás požiadať, aby sme ďalej nespracovávali vaše osobné údaje. V prípade, keď si myslíte, že vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, spracovávanie je protizákonné a žiadate o obmedzenie spracovávania, nepotrebujeme Vaše osobné údaje, ale potrebujete ich vy ako Dotknutá osoba pri uplatňovaní právnych nárokov alebo keď si myslíte, že Prevádzkovateľ nemá oprávnený dôvod Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému subjektu, podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré spracovávame na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán, alebo na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili alebo v prípade, ak spracúvame osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracovávaní, pri ktorom prichádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracovaniu osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracovávanie.


Práva súvisiace s profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním

V prípade, ak by sme spracovávali osobné údaje profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním, máte právo odmietnuť automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. 

Právo odvolať súhlas

Ak vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším spracúvaním vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať tak, ako ste nám, ho udelili, t.j. písomne alebo e-mailom.

Právo podať sťažnosť alebo podnet

V prípade, ak máte pocit, že vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 1. Uplatnenie práv Dotknutých osôb

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode tejto informačnej povinnosti Prevádzkovateľa môžete uplatniť:

 • písomne, zaslaním žiadosti na adresu Cread Digital, s.r.o., so sídlom Royova 1656/8, 921 01 Piešťany,
 • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy ou@creaddigital.com.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv poskytujeme bezplatne. Za určitých okolností, v prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv sme oprávnení účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. 

Odpoveď Vám poskytneme do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch sme oprávnení predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí Dotknutých osôb, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme vždy informovať. 

 1. Profilovanie

Prevádzkovateľ využíva za účelom skvalitňovania marketingových kampaní automatizované profilovanie, ktorým segmentuje ponuky, ktoré Vás môžu osloviť alebo Vás môžu zaujímať. Na tieto účely využíva Prevádzkovateľ službu GoogleAdwords či službu Etarget, ktoré na základe Vášho súhlasu ukladajú do Vášho zariadenia súbory cookies. 

 1. Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií

V niektorých prípadoch prichádza k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín, do USA, spoločnostiam Facebook, Inc. a LinkedIn, Inc, napr. pri správe nášho profilu alebo organizovaní súťaží na sociálnych sieťach.

Prenos vykonávame v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov a plníme všetky povinnosti spojené s prenosom. 

 1. Príjemcovia

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom – orgánom štátnej správy, napr. správca dane, Úrad na ochranu osobných údajov, súdy, orgány činné v trestnom konaní a pod. ktoré sú oprávnené spracúvať osobné údaje získané Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ poskytuje v niektorých prípadoch Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, medzi ktorých patria spoločnosti zabezpečujúce služby vedenia účtovníctva a správy registratúry, spoločnosť poskytujúca marketingové a hostingové služby či spoločnosť poskytujúca softvér idoklad.sk.  Prevádzkovateľ má uzatvorené zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov so svojimi sprostredkovateľmi a vedie zoznam svojich sprostredkovateľov. 

Prevádzkovateľ využíva výlučne sprostredkovateľov, ktorí prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých sú splnené požiadavky Predpisov o ochrane osobných údajov k bezpečnému spracovávaniu vašich osobných údajov. 

 1. Platnosť

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 25.5.2018. V prípade zmeny týchto zásad vás o prijatých zmenách vopred oboznámime, a to minimálne 14 dní pred účinnosťou nových Zásad o ochrane osobných údajov. 

Slovenčina